Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu
domecek

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/202

I. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

22. dubna 2024 – 13. května 2024

na adrese: zapisyms.pardubice.eu

Na webové adrese si stáhnete přihlášku a vyplníte. Zadat si můžete až čtyři mateřské školy podle pořadí Vašich preferencí. Přihlášku si vytisknete tolikrát, kolik mateřských škol jste zvolili, všechny necháte potvrdit pediatrem.
 

II. fáze – SBĚR ŽÁDOSTÍ – VLASTNÍ ZÁPIS

13. května 2024 – 14. května 2024

8:00 – 12:30 13:00 – 16:00 v mateřských školách

V tyto dny a termíny žádost přinesete do Vámi zvolených mateřských škol. Kritéria a další informace budou zveřejněny na webových stránkách zapisyms.pardubice.eu.

 

Ředitelka Mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Školská 225, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce
 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2024/2025

 

Kritéria pro přijetí

         

1. Věk dítěte

         

 

 

Předškolák - 6letý (6 let do 31.8.2024)

500

       

Předškolák - 5letý (5 let do 31.8.2024)

440

       

Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2024)

380

       

Dítě 3leté  (3 roky do 31.12.2024)

360

       

Dítě mladší (3 roky od 1.1.2025)

   0

       
           

 

 

 

2. Den narození (pro děti narozené do 30.6.2022)

Za každý den v roce

 

0,02              
3. Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2022)                

Trvalý pobyt ve ŠO/ hlášené místo pobytu ve ŠO u cizinců

4901)

       

Trvalý pobyt ve městě Pardubice (v jiném ŠO)/ hlášené místo pobytu v jiném ŠO u cizinců

2401)

       

Doložené skutečné bydliště ve ŠO

  40

       

Trvalý pobyt mimo město Pardubice  

    0    

 

 
           
4. Sourozenec          

Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.20242)

10        
   

 

   
         
         
         

 

           
                 

 

               
                           

 

         

 

 
                 
                           

 

             
                 
                 
                 
                 
                           
           

 

 
                 
                           

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:

 • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,
 • pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.
         

 

1)

U dětí přihlášených k trvalému pobytu od 1.1.2024 bude podmínka trvalého pobytu dítěte považována za splněnou pouze v případě, že zákonný zástupce prokáže a doloží, že se dítě společně s alespoň jedním zákonným zástupcem skutečně na adresu trvalého pobytu přestěhovalo,

a současně doloží užívací právo k dotčenému objektu jedním z následujících způsobů:

 • předložením výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu
 • doložením kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
 • doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese dítětem a jeho zákonným zástupcem s úředně ověřeným podpisem vlastníka a uvedením příbuzenského vztahu žadatele a vlastníka.

V případě, že u dětí přihlášených k trvalému pobytu od 1.1.2024 nebude prokázáno a doloženo skutečné přestěhování dítěte a rodiče společně s doložením užívacího práva k objektu, bude na trvalý pobyt dítěte takto přehlášeného pohlíženo jako na účelovou změnu trvalého pobytu a dítěti nebudou body za trvalý pobyt ve ŠO nebo za trvalý pobyt ve městě Pardubice (v jiném ŠO) přiznány.

 

2)       V případě odkladu školní docházky u sourozence budou body započítány pouze po předložení Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky tohoto sourozence.

Bez ohledu na bodové hodnocení:

může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

 

V případě volné kapacity budou do vybraných MŠ přijímány i děti mladší 3let. Podmínky přijetí budou sděleny v konkrétní mateřské škole dle provozních podmínek.

 

Vysvětlivky:

ŠO – školský obvod

 

   DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků).

2. Vyhněte se negativním popisům

Neříkejte jim např. „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

3. Zvykejte dítě na odloučení

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

4. Veďte dítě k samostatnosti

Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

5. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. Vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní

Rozloučení by se nemělo protahovat, Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

7. Dějte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek)

8. Plňte své sliby!

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste přijít.

9. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 

JAKÉ DOVEDNOSTI BY MĚLO DÍTĚ V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ MÍT PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLKY

 • Znát své jméno a příjmení, na oslovení reagovat.

 • Dodržovat společně nastavená pravidla, reagovat na podnět ze strany učitelky.

 • Obléknout se a svléknout, obout a zout (s případnými nedostatky samozřejmě pomůže učitelka – ale mějte, prosím, na paměti, že na třídě je 25 dětí).

 • Poznat si svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení svých věcí.

 • Poznat si svoje oblečení a obuv (je lepší dávat starší – myšleno dítěti dobře známé oblečení, které si pozná).

 • Najíst se lžící a pít z hrníčku (buďte trpěliví a nechte děti dítě jíst doma samo – myšleno přestaňte krmit).

 • Umýt si ruce, utřít se do ručníku.

 • Používat samostatně záchod (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se).

 • Vysmrkat se a používat kapesník.

 • Bez problémů chodit po schodech.

 • Uklidit si po sobě hračky.

 • Sdělit svoje potřeby a přání.

 • 3P – pozdravit, poprosit, poděkovat, později další 2P – poprosit o pomoc, pomoc nabídnout.

Samozřejmě počítáme s tím, že některé ze zmíněných dovedností děti nemají zcela upevněné a budeme jim tak vždy nápomocni. V takovém případě je ale velice důležitá spolupráce vás rodičů. Pokud v mateřské škole i doma budou na dítě kladeny zcela odlišné nároky, dítěti adaptaci na prostředí MŠ komplikujeme. V případě individuálních zvláštností dětí neváhejte informovat paní učitelky na třídě.


 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2024 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.