Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

GDPR


Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

doručovací adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

adresa datové schránky: a8ih39

telefon: +420 466 415 672

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
• rozhodnutí ve správním řízení – přijetí a ukončení vzdělávání v MŠ
• povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí),
• agendy kroužků a nadstandartních aktivit MŠ (evidence dětí, fotodokumentace)
• poskytování poradenských služeb v MŠ (logoped, psycholog, zrakový screening),
• podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
• zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),
• udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
• podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z MŠ, zdravotní omezení),
• zajištění školního stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy - diety a alergie),
• plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. omluvné listy a sešity.),
• prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),

 

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)

 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)

 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)

 • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)

 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)

 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů
   

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • zprávy na doručovací adresu správce,

 • datovou zprávou do datové schránky správce,

 • osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

e-mailem na msohrazenice@volny.cz


 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení: JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

e-mailová adresa: poverenec@poverenec.info

telefon: 603 419 630

adresa: Ve Stezkách 163, 530 03 Pardubice

 

Co poskytuje?

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

 • Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR

 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)

 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad

 • Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)

 • Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Pardubicích 24. 5. 2018

Bc. Eva Obstová, ředitelka školy 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2024 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.