Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

ŠVP


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola: MŠ Pardubice-Ohrazenice, Školská 225
Název ŠVP: „Objevuji ten velký svět“

Platnost: od 1. 9. 2017

Číslo jednací: 16/17

Obsah:

Identifikační údaje o MŠ:

Název školy: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225
Sídlo školy: Školská 225, 533 53 Pardubice
Jméno ředitele: Bc. Eva Obstová
Zpracovatelé: kolektiv pedagogů školy pod vedením ředitelky
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 60158964
Číslo jednací: 16/17

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017

Charakteristika školy:

Velikost školy, počet tříd: 4 třídy
 

Charakter budovy, okolí školy:

Provoz v naší MŠ byl zahájen v září 1960. Budova školy se nachází na okraji Pardubic v klidné části Ohrazenic, u konečné zastávky autobusu MHD číslo 6. Skládá se ze suterénu (kuchyň, sklady potravin, šatna a sociální zařízení kuchařek, prádelna, kotelna, sklad hraček, dílna, prostory pro zájmovou činnost – angličtina, keramika, interaktivní tabule apod.), ze zvýšeného přízemí (2 třídy se sociálním zařízením pro děti, 2 ložnice, 2 šatny pro děti, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, šatna a sociální zařízení pro dospělé), z prvního patra (2 třídy se soc. zařízením pro děti, 2 ložnice, 2 šatny pro děti, tělocvična a kabinet TV, šatna a soc. zařízení pro dospělé). Při budově školy se rozkládá rozlehlá zahrada s herními prvky. Zdravotně hygienické zařízení na zahradě chybí, proto děti využívají WC a umývárnu v MŠ pod dozorem učitelky.

Organizace vzdělávání

a) Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd:
Děti jsou rozděleny do tří tříd po 26 dle věku a schopností dětí. Každá třída má stanovena vlastní pravidla chování ve třídě, která mají i grafickou podobu. Děti se na tvorbě pravidel spolupodílejí a podle nich hodnotí chování své i ostatních. Je respektována osobní svoboda dětí (samotný odchod na WC, do umývárny, šatny, ložnice po domluvě s učitelkou). 

b) Charakteristika jednotlivých tříd
1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let
2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let
3. třída Kytičky – je tvořen dětmi ve věku od 4 do 5 let
4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let
Ve třídě 2-3 letých dětí pracuje školní asistent, proto se zde učitelka a ředitelka v průběhu přímé pedagogické činnosti nepřekrývají. V ostatních třídách se učitelky překrývají po dobu, kdy si naplánují vzdělávací činnost vyžadující obě učitelky, dále v době pobytu venku, oběda a ukládání dětí.

Každý rok se složení dětí na třídách mění podle věkového složení nově přijatých dětí. Zápis probíhá ve všech MŠ zřizovaných Statutárním městem Pardubice ve stejném termínu v měsíci květnu. Kritéria pro přijetí dětí stanovuje ředitelka školy. Informace jsou k dispozici na internetových stránkách MŠ.

c) Provoz MŠ
Provoz mateřské školy je od 6:30 hod do 16:30 hod. V době od 15:45 hod do 16:30 hod jsou děti převedeny do jedné třídy (dle rozpisu).

d) Individuální vzdělávání dětí
Naše mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dětí dle § 34b školského zákona.
Dítě je zapsáno v naší mateřské škole pro školní rok 2017/2018. Se zákonnými zástupci dítěte byly dohodnuty termíny pro zjištění dovedností a úrovně rozvoje dítěte. Setkání proběhne za účasti dítěte, rodiče, ředitelky a učitelky naší mateřské školy. Učitelka ve spolupráci s ředitelkou vypracuje soubor her, činností a úkolů pro dítě (využití materiálů mateřské školy, např. kniha Helena Kolbábková Diagnostika předškoláka, pracovní listy a pomůcky rozvíjející všechny oblasti vzdělávání). 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení pro život a vzdělávání.
Mottem našeho výchovně vzdělávacího programu je: „Poznávám sebe, přírodu, kulturu společnosti, ve které žiji, učím se vzájemné komunikaci s druhými. Pomalu objevuji ten velký svět.“

Naše cíle a záměry:

 • zlepšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové, manipulační a sebeobslužné dovednosti
 • rozvíjet poznávací procesy a funkce, řeč, city a vůli dítěte
 • utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti, dospělému, posilovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu vztahů
 • osvojit si potřebné dovednosti, postoje, návyky, přijmout základní, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty
 • vytvářet u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situací, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitel s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
V naší mateřské škole se řídíme vyhláškou 27/2016 Sb.
V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto:
Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory. Tento Plán zpracovávají učitelky na jednotlivých třídách. Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, využíváme jejich postřehy o dítěti. Plán průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Přibližně po třech měsících vyhodnocujeme účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení.

 • Průběh vzdělávání dětí s odkladem školní docházky
  Učitelka vytváří v rámci podpůrných opatření 1. stupně Plán pedagogické podpory (PLPP) tak, abychom napomohli optimálnímu rozvoji osobnosti a samostatnosti dítěte, připravili dítě na vstup do školy. Dětem s vadami řeči je věnována logopedická péče (učitelka ve třídě nejstarších dětí absolvovala kurz logopedické prevence). 
  PLPP je součástí tzv. Záznamového archu pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte. Slouží k postupnému sledování vzdělávacích pokroků dítěte a ověřování toho, zda a v jaké míře si dítě sledované dovednosti osvojuje či nikoli. Dle zjištění pak učitelka upravuje vzdělávací nabídku pro toto dítě.
  Arch Pracovní poznámky učitelka využívá pro závěry z jednotlivých etap (čtvrtletních, dle potřeby), kdy hodnotí vzdělávací pokroky dítěte. Zapisuje zde konkrétní podněty pro pedagogickou práci do další etapy a zároveň zhodnotí i konkrétní pedagogická opatření, která byla uskutečněna (zda byla či nebyla opatření účinná). Podle této zpětné vazby následně plánuje, usměrňuje či koriguje svoje další vzdělávací kroky.
  K průběžnému sledování pokroků dítěte slouží také portfolio dítěte a úzká spolupráce s rodiči, komunikace s nimi a předávání potřebných informací.
 • Průběh vzdělávání dětí jiných národností
  Dětem jiných národností, dětem cizinců je věnována individuální péče zejména v oblasti řečových dovedností a adaptace na prostředí mateřské školy. Učitelka vypracuje PLPP, kdy může využít Záznamového archu pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte a pracuje podle postupu uvedeného ve výše uvedeném odstavci (podpůrná opatření pro děti s OŠD).

Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let
Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru dětí. V plné míře zohledňujeme vývojová specifika (individualizace, diferenciace).
Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let začleňujeme jednoduchost, časovou nenáročnost, podnětnost, známé prostředí, dostatek prostoru pro volný pohyb a hru dítěte.
Nejčastější metodou práce s těmito dětmi je nápodoba, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi.

Vzdělávací obsah:

Vzdělávací obsah ŠVP je rozčleněn na šest integrovaných bloků. Každý integrovaný blok vychází ze všech vzdělávací oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a obsahuje:

 • Název
 • Charakteristiku
 • Obsah (témata)
 • Hlavní výstupy (klíčové kompetence, očekávané výstupy)

Třídní vzdělávací program zpracovává učitel, který volí pro každé týdenní podtéma konkrétní vzdělávací nabídku ze všech vzdělávacích oblastí RVP:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Integrované bloky:

 • Svět přírody
 • Lidé kolem nás
 • Letem světem
 • Moje tělo
 • Svátky v MŠ
 • Svět pohádek

Dílčí programy či projekty:
Na naší mateřské škole jsou nabízeny, tyto zájmové činnosti s lektorem a v době provozu MŠ: plavání, keramika, hudebně pohybová výchova, angličtina, vědecký kroužek.
Na každé třídě probíhají v průběhu dne logopedické chvilky pod vedením učitelky.

 

Tento text je výňatkem ŠVP MŠ Pardubice-Ohrazenice.

Kompletní text je dostupný v šatnách každé třídy.

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.