přístupnost webu
domecek

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

doručovací adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

adresa datové schránky: a8ih39

telefon: +420 466 415 672

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
• rozhodnutí ve správním řízení – přijetí a ukončení vzdělávání v MŠ
• povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí),
• agendy kroužků a nadstandartních aktivit MŠ (evidence dětí, fotodokumentace)
• poskytování poradenských služeb v MŠ (logoped, psycholog, zrakový screening),
• podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
• zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),
• udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
• podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z MŠ, zdravotní omezení),
• zajištění školního stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy - diety a alergie),
• plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. omluvné listy a sešity.),
• prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),

 

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)

 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)

 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)

 • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)

 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)

 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů
   

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • zprávy na doručovací adresu správce,

 • datovou zprávou do datové schránky správce,

 • osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

e-mailem na msohrazenice@volny.cz


 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení: Ing. Marek Jakubský

e-mailová adresa: marek.jakubsky@csystem.cz

telefon: 602 788 776

 

Co poskytuje?

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

 • Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR

 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)

 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad

 • Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)

 • Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Pardubicích 24. 5. 2018

Bc. Eva Obstová, ředitelka školy
Nové informace k 12. 4. 2021
 

Informace pro rodiče a děti

Mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Školská 225
o zpracování osobních údajů
při testování dětí na COVID-19

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 IČ: 60158964
(dále jen „správce“) v rámci výkonu orgánu veřejné moci při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).  

Právní základ a účely zpracování:

Škola zpracovává osobní údaje dětí při testování pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení) a z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2i Nařízení). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti prostředí a prokázání a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (například v rámci kontroly ze strany orgánů veřejného zdraví).

Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje (například jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, výsledek testu, případně důvod výjimky z testování. Údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1c Nařízení, s výjimkou údajů o zdravotním stavu, kde je základem čl. 9 odst. 2i Nařízení.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem jsou orgány ochrany veřejného zdraví a zákonní zástupci, kteří v případě pozitivního testu kontaktují poskytovatele zdravotních služeb, případně KHS. V případě pozitivního testu škola zašle KHS seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících dvou dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině dva dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).

Škola dále bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u dítěte a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace „CovidFormsApp“ (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).

Osobní údaje nejsou správcem předávány do zahraničí a správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.
 

Doba uchování

Maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů bude 3 roky od doby jejich pořízení.  Důvodem je možná kontrola ze strany orgánů veřejného zdraví. Poté budou údaje odstraněny/skartovány.

 

Kontaktní údaje správce jsou:

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

Školská 225, 533 53 Pardubice
e-mail: msohrazenice@volny.cz

telefon: 466 415 672

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Svá práva vůči škole jako správci osobních údajů uplatňujte prostřednictvím tohoto pověřence.

 

Kontaktní údaje pověřence jsou:

Jaromír Kuba, Kuba a partneři s.r.o.

e-mail: kuba@poverenec.info

telefon: 774 487 670

identifikátor datové schránky: kctq69k

 

Práva subjektu údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.

 • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení)

Subjekt údajů má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje.

 • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 Nařízení)

Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování. 

 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)

Nelze uplatnit s výjimkou, pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení)

Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení Nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

 

 

Pardubice, 11. dubna 2021

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2022 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.