Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu
domecek

švp pardubice-ohrazenice

       ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
                 PROGRAM
          PRO PŘEDŠKOLNÍ
              VZDĚLÁVÁNÍ


Mateřská škola: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

Název ŠVP: „Objevuji ten velký svět“

Platnost: od 1. 9. 2023

Číslo jednací: 51/23

 

Obsah

1) Identifikační údaje o MŠ                               

2) Charakteristika školy

3) Podmínky vzdělávání

4) Organizace vzdělávání

5) Charakteristika vzdělávacího programu

6) Vzdělávací obsah

     Svět přírody 

     Lidé kolem nás

    Letem světem

    Moje tělo 

    Svátky v MŠ 

    Svět pohádek 

7) Evaluace

 

1) Identifikační údaje o MŠ:

    Název školy: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

    Sídlo školy: Školská 225, 533 53 Pardubice

    Jméno ředitele: Bc. Eva Obstová

    Zpracovatelé: kolektiv pedagogů školy pod vedením ředitelky

    Zřizovatel: Statutární město Pardubice

    Právní forma: příspěvková organizace

    IČ: 60158964

    Číslo jednací: 51/23

    Platnost dokumentu: od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025

 

2) Charakteristika školy:

Velikost školy, počet tříd: 4 třídy, kapacita 104 dětí
                                          

Charakter budovy, okolí školy:
Provoz v naší MŠ byl zahájen v září roku 1960. Budova školy se nachází na okraji Pardubic v klidné části Ohrazenic, u konečné zastávky trolejbusu MHD číslo 13.
Skládá se ze suterénu (kuchyň, sklady potravin, šatna a sociální zařízení kuchařek, prádelna, sušárna, kotelna, sklad hraček, dílna, prostory pro zájmovou činnost – angličtina, keramika, interaktivní tabule apod.), ze zvýšeného přízemí (2 třídy se sociálním zařízením pro děti, 2 ložnice, 2 šatny pro děti, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, šatna a sociální zařízení pro dospělé), z prvního patra (2 třídy se sociálním zařízením pro děti, 2 ložnice, 2 šatny pro děti, tělocvična a kabinet TV, šatna a sociální zařízení pro dospělé). Při budově školy se rozkládá rozlehlá zahrada s herními prvky. Zdravotně hygienické zařízení na zahradě chybí, proto děti využívají WC a umývárnu v MŠ pod dozorem učitelky.

 

3) Podmínky vzdělávání:

a) Věcné podmínky:

Vybavení školy je kvalitní a účelové. Prostory, osvětlení, zatemnění vyhovuje hygienickým normám. Nábytek je účelový, bezpečný, přístupný dětem, přiměřený jejich věku. Hračky a pomůcky jsou tak pro děti plně dostupné, množstvím dostačující počtu dětí. Postupně jsou prostory členěny pro hry a činnosti v koutcích.
Dětem poskytujeme příležitost zdobit svými výtvory šatnu, okna, interiér třídy. Tím se aktivně podílejí na zvyšování estetičnosti školy.
Zahrada je ze základní části vybavena. Je zde sklad zahradního náčiní včetně traktůrku a sklad na uložení hraček na písek, mobilních hraček a pomůcek. Zahrada před budovou má prostorný altán s pevným podkladem a bočními plůtky, vybavený dřevěným nábytkem. Nachází se zde také dvě pískoviště a sezonní svah. Dominantu zahrady tvoří dřevěná průlezka loď se šplhací stěnou a skluzavkou, vláček, tři houpadla, dvě dřevěná auta a letadlo. V zadní části zahrady se nachází dvě pískoviště a přenosné plastové herní prvky – stonožka, skluzavka a hrad.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- dovybavení zadní části zahrady herními prvky
- dovybavení tříd stolky pro experimentování

Časový harmonogram: dle finančních možností

b) Životospráva:

V naší MŠ respektujeme individuální potřeby a zájmy dětí. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou činnost, relaxaci i odpočinek. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí. Dětem je poskytována vyvážená strava vhodnou skladbou jídelníčku. Jídlo se připravuje v kuchyni, do pater je dopravováno výtahem. Do tříd jídlo rozváží provozní pracovnice na vozíku. Děti mají k dispozici dostatek tekutin. Barely a konvice s čajem jsou na přístupném místě, obsluhují je děti za dozoru učitelky. Pouze ve třídě nejmladších dětí používáme pouze konvice, ze kterých čaj do hrnečků rozlévají učitelky.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- na základě školení učitelek postupná úprava interiérů všech tříd (tvorba  
  koutků)
- hledání možností pro lepší prostorové uspořádání poledního odpočinku dětí

- spolupráce s rodiči – vhodné oblečení pro pobyt venku i v částečně nepříznivém
  počasí

Časový harmonogram: průběžně

c) Psychosociální podmínky:

Při nástupu dítěte do školky je důležitá správná adaptace. Každé dítě má na přizpůsobení času, kolik potřebuje. Zohledňujeme i individuální požadavky rodičů. Rodiče mohou být v tomto období přítomni a zapojovat se do dění libovolnou měrou.
Dalším naším cílem je zajistit, aby všechny děti měly v mateřské škole rovnocenné postavení. Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všichni jsou si rovni, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti. Učitelky respektují vývojové a věkové zvláštnosti a charakterové vlastnosti dětí. Plně respektujeme rodinnou výchovu.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- více zapojovat děti do tvorby pravidel třídy (vlastní kresbou, příběhem apod.)

Časový harmonogram: průběžně

d) Organizace:

Denní režim představuje nástin, který není zcela fixní (viz. roční plán). Učitelka může upravit organizaci dne podle náročnosti a zaujetí dětí o danou činnost tak, aby byl zajištěn klidný a bezpečný průběh celého dne. Pevně je stanovena pouze doba jídla. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností.
Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním zařízení. Počty nepřevýší 26 dětí na třídu, pouze ve třídě Myšičky je zapsáno 20 dětí. Ke slučování tříd dochází pouze ve výjimečných případech a opět nesmí být překročen počet dětí stanovený právním předpisem.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- využití venkovní učebny (altán) - průběžně
- větší využití bezpečnostních ploch pro sportovní aktivity dětí, přesouvání
  především pohybových her z vnitřních prostor na zahradu (bezpečnost, větší
  prostor) - celoročně
- úprava režimu dne – podzim 2023

e) Řízení mateřské školy:

Povinnost, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak navenek. Při vedení zaměstnanců se snaží ředitelka vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Zapojuje pracovníky do řízení MŠ rozdělením kompetencí, ponechává jim dostatek pravomocí.
Ředitelka podporuje vzájemnou spolupráci všech zaměstnanců. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Všichni plně respektují ŠVP, jeho cíle i obsah berou za své, stejně tak jako vnitřní směrnice.
Spolupráce se zřizovatelem přispívá především ke zkvalitňování materiálních podmínek školy.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- podpora zvyšování a rozšiřování kvalifikace pedagogů (VŠ studium, speciální
  kurzy…)
- pravidelné hodnotící a motivační rozhovory se zaměstnanci
-zlepšení spolupráce se zřizovatelem, zejména ekonomickým odborem

Časový harmonogram: průběžně

f) Personální a pedagogické zajištění školy:

Pracovní kolektiv představuje 16 zaměstnanců, z toho 10 učitelek s předepsanou odbornou kvalifikací. Všechny se pravidelně účastní dalšího vzdělávání. Ve třídě 2-3 letých dětí pracuje školní asistent.
Kolektiv zaměstnanců doplňuje vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 2 provozní pracovnice a topič.
Ředitelka plně podporuje profesionalizaci celého pracovního týmu, zajišťuje další růst jejich profesních kompetencí dle plánu DVPP.
Interpersonální vztahy a komunikace jsou velmi přehledné, přátelské. Ředitelka se snaží vytvářet klidné, vstřícné, motivující pracovní prostředí, a to pracovním nasazením a příkladem a rovným přístupem ke všem pracovníkům.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- udržet stávající tým zaměstnanců školy
- udržet 100% kvalifikovanost pedagogů
- zajistit překrývání služeb 2,5 hodiny denně ve všech třídách

- využít pokračování projektů k personální podpoře MŠ

Časový harmonogram: průběžně

g) Spoluúčast rodičů:

Spolupráce školy s rodiči začíná schůzkou pro rodiče v každé třídě. Pořádáme akce s účastí rodičů (tvořivá odpoledne, besídky, rozloučení s předškoláky, oslava svátku dětí, apod.).
Jsme připraveni poskytovat rodičům informace z oblasti předškolního vzdělávání. Denně mají možnost se na své děti informovat. Respektujeme rodinnou výchovu, výchovný styl rodiny i její soukromí.
Dalším záměrem je spolupráci s rodiči prohlubovat a přispívat tak k tomu, aby se zde děti cítily opravdu šťastně a bezpečně.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- nová a zajímavá témata pro setkání s rodiči
- hledání nových forem pro spolupráci s rodiči
- více společných akcí se ZŠ Ohrazenice

Časový harmonogram: průběžně

h) Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

V naší MŠ se jedná o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou začlenění mezi ostatní děti. Pro tyto děti jsou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních, didaktických pomůcek, hraček, apod.).
Vzhledem k vnitřnímu uspořádání budovy mateřské školy (schodiště, třídy v patře) je obtížné přijímat děti s těžkou tělesnou vadou.
Učitelé respektují individuální potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vedou ostatní děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat.
Mateřská škola spolupracuje s rodiči dítěte (zprostředkování kontaktu s poradenským zařízením, pravidelná komunikace s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte). Pro tyto děti je možné zajistit asistenta pedagoga ve spolupráci s PPP nebo SPC.
Na každé třídě alespoň jedna učitelka včetně ředitelky absolvovaly kurz logopedické prevence.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- zlepšení spolupráce s rodiči dětí s OMJ a s organizacemi META a Kalyna
- zajistit absolvování kurzu logopedické prevence pro učitelky s trvalým pracovním   
  poměrem

Časový harmonogram: průběžně

ch) Podmínky vzdělávání dětí nadaných:

Vyhledávání dětí nadaných probíhá ve třídách zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění skutečnosti, že by se mohlo jednat o dítě nadané, jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte a po dohodě s nimi je navázána spolupráce s PPP nebo SPC k dalšímu odbornému posouzení. Další stimulace rozvoje nadaného dítěte probíhá podle doporučení poradenského zařízení (didaktické materiály, pomůcky). Mateřská škola vypracuje plán pedagogické podpory, vyhodnocuje pokroky dítěte, vše konzultuje s rodiči a odborníky.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- nadále pokračovat ve zpracovávání pedagogické diagnostiky

Časový harmonogram: průběžně

i) Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

V naší MŠ jsou vzdělávány děti ve věku od dvou do tří let ve třídě Myšičky. Učitelky v této třídě mají velmi pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie. Pracuje zde i školní asistent po dobu pěti hodin denně (od 7:30 do 12:30 hodin). Pomáhá zejména při sebeobsluze, se zajištěním osobní hygieny dětí, stravováním a dohledu při hře. Vždy spolupracuje s učitelkou ve třídě.
Režim je přizpůsoben potřebám dětí, největší prostor je věnován volné hře. Pro pobyt venku je využívána zahrada MŠ, jsou voleny velmi krátké procházky do blízkého okolí. Všechny činnosti jsou vybírány s ohledem na věk dětí. Aktivity s celou skupinou organizujeme pouze kratší dobu. Děti mají dostatek prostoru pro odpočinek. Hračky a pomůcky jsou ve třídě přiměřené věku a postupně se dokupují hračky vhodné pro děti od dvou let.

Návrhy na zlepšení podmínek:
- usnadnění přístupu dětí k hračkám a tím vedení dětí k větší samostatnosti – podzim 2023
- pokračování v projektech využívajících personální podporu Školní asistent
 

4) Organizace vzdělávání:

a) Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd:

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd (tři třídy po 26 dětech a jedna s 20 dětmi, dle věku a schopností dětí). Každá třída má stanovena vlastní pravidla chování ve třídě, která mají i grafickou podobu. Děti se na tvorbě pravidel spolupodílejí a podle nich hodnotí chování své i ostatních. Je respektována osobní svoboda dětí (samostatný odchod na WC, do umývárny, šatny, ložnice po domluvě s učitelkou).

b) Charakteristika jednotlivých tříd:

1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let
2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let
3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 6 let
4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let

Ve třídách se učitelky překrývají po dobu, kdy si naplánují vzdělávací činnost vyžadující obě učitelky, dále v době pobytu venku, oběda a ukládání dětí.
Každý rok se složení dětí na třídách mění podle věku nově přijatých dětí. Zápis probíhá ve všech MŠ zřizovaných Statutárním městem Pardubice ve stejném termínu v měsíci květnu. Kritéria pro přijetí dětí stanovuje ředitelka školy. Informace jsou k dispozici na internetových stránkách MŠ.

c) Provoz MŠ:

Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16:30 hodin.
V době od 16:00 do 16:30 hodin (třída Myšičky od 15:45) jsou děti převedeny do jedné třídy (dle rozpisu).

d) Individuální vzdělávání dětí:

Naše MŠ uskutečňuje individuální vzdělávání dětí podle § 34b školského zákona.
Se zákonnými zástupci dítěte jsou dohodnuty termíny pro zjištění dovedností a úrovně rozvoje dítěte. Setkání probíhá za účasti dítěte, rodiče, ředitelky a učitelky ze třídy Sluníčka. Učitelka ve spolupráci s ředitelkou vypracuje soubor her, činností a úkolů pro dítě (využití materiálů školy, např. kniha Diagnostika předškoláka, Helena Kolbábková, pracovní listy a pomůcky pro rozvoj všech oblastí vzdělávání).

5) Charakteristika vzdělávacího programu:

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení pro život a vzdělávání.

Mottem našeho výchovně vzdělávacího programu je:
„Poznávám sebe, přírodu, kulturu společnosti, ve které žiji, učím se vzájemné komunikaci s druhými. Pomalu objevuji ten velký svět.“

 

Naše cíle a záměry:
- zlepšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové, manipulační a sebeobslužné
  dovednosti
- rozvíjet poznávací procesy a funkce, řeč, city a vůli dítěte
- utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti, dospělému, posilovat jejich vzájemnou
  komunikaci a zajišťovat pohodu vztahů
- osvojit si potřebné dovednosti, postoje, návyky, přijmout základní, uznávané
  společenské, morální a estetické hodnoty
- vytvářet u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka
  na životní prostředí

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

 

a) Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných:

Mateřská škola se řídí Vyhláškou č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Podpůrná opatření 1. stupně

Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě plán pedagogické podpory. Tento plán zpracovávají učitelky na jednotlivých třídách. Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, využíváme jejich postřehy o dítěti. Plán průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Přibližně po třech měsících vyhodnocujeme účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení.

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení zpracovávají třídní
učitelky ve spolupráci s metodikem prevence Individuální vzdělávací plán (IVP) nebo PLPP dítěte. IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem dítěte. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte. IVP obsahuje, jakým způsobem bude s dítětem dále pracováno (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). Za zpracování IVP zodpovídá metodik prevence a překládá jej řediteli školy.

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.

 

b) Průběh vzdělávání dětí s odkladem školní docházky:

Učitelky vytváří v rámci podpůrných opatření 1. stupně plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) tak, aby napomohly optimálnímu rozvoji osobnosti a samostatnosti dítěte. Při tvorbě PLPP využívají i zprávu z PPP.  
Pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte využívají „Diagnostický list“. PLPP je čtvrtletně vyhodnocován. Dle výsledků pak učitelky upraví dítěti vzdělávací nabídku.
K průběžnému sledování pokroků dítěte slouží také portfolio dítěte a úzká spolupráce s rodiči, komunikace s nimi a předávání potřebných informací.

 

c) Průběh vzdělávání dětí jiných národností:

Dětem jiných národností, dětem cizinců je věnována individuální péče zejména v oblasti řečových dovedností a adaptace na prostředí mateřské školy. Učitelka vypracuje plán pedagogické podpory, kdy může využít „Diagnostického listu“ a pracuje podle postupu uvedeného v předcházející kapitole b). Pro vzdělávání dětí s OMJ využíváme metodické materiály organizace META. Pokud budou mateřskou školu navštěvovat alespoň čtyři děti, které jsou cizinci a mají povinné předškolní vzdělávání, ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně. Skupina se bude naplňovat maximálně na osm dětí.

 

d) Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let:

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru dětí. V plné míře zohledňujeme vývojová specifika (individualizace, diferenciace).
Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let začleňujeme jednoduchost, časovou nenáročnost, podnětnost, známé prostředí, dostatek prostoru pro volný pohyb a hru dítěte. Nejčastější metodou práce s těmito dětmi je nápodoba, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi.

 

6) Vzdělávací obsah:

Vzdělávací obsah ŠVP je rozčleněn na šest integrovaných bloků. Každý integrovaný blok vychází ze všech vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a obsahuje:
- název
- charakteristiku
- obsah (témata)
- hlavní výstupy (klíčové kompetence, očekávané výstupy)

 

Třídní vzdělávací program zpracovává učitelka, která volí pro každé týdenní podtéma konkrétní vzdělávací nabídku ze všech vzdělávacích oblastí RVP:

1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět

Integrované bloky:

1. Svět přírody
2. Lidé kolem nás
3. Letem světem
4. Moje tělo
5. Svátky v MŠ
6. Svět pohádek

 

 

                                         

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.