Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu
domecek

Školní řád a Pokyn k otevření školy k 1. 9. 2020 - dodatek Školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (1), dále vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (2) a vyhlášky MŠMT č. 43/2005 Sb. (3), kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tento školní řád.

Organizace provozu mateřské školy

 1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 2. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin.
 3. Děti s povinným předškolním vzděláváním se vzdělávají od 8.00 do 12.00 tj. v minimálním rozsahu 4 hodin denně.
 4. V 8.30 hodin se budova školy z bezpečnostních důvodů zamyká. Pozdější příchody je možné individuálně domluvit s učitelkami na třídách. Při pozdějších příchodech rodiče použijí zvonek. Dále se budova zamyká po obědě od 12.30 do 14.30 hodin.
 5. Rozsah a omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem.
  • V době hlavních prázdnin je MŠ uzavřena na dobu 6ti týdnů dle rozpisu uzavření mateřských škol (stanovuje zřizovatel).
  • Mateřská škola se uzavírá v době vánočních svátků (zpravidla od 22. 12. do 1. 1.)
  • V případě, že poklesne počet dětí v mateřské škole na 10 a méně, bude mateřská škola z ekonomických důvodů uzavřena.
 6. Možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu (v měsíci červenci nebo srpnu) zveřejní ředitel MŠ nejméně 2 měsíce předem (3) § 3 odst. 1.

Práva zákonných zástupců dítěte

 1. Zákonní zástupci dítěte mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 2. Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou (či ředitelkou) na předem domluvené schůzce.
 3. Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 4. Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 5. Zákonní zástupci dítěte mají právo být seznámeni se Školním vzdělávacím programem (přispívat svými nápady k obohacení výchovného programu školy) a Organizací školního roku.

Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen předat dítě osobně učitelce, teprve potom může opustit školu. Předávat dítě učitelce může zákonný zástupce nejdříve v 6.30 hodin, kdy začíná provoz MŠ.
  Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě (2) §5 odst. 1.​RODIČE NEMOHOU ODVÁDĚT DÍTĚ ZE TŘÍDY BEZ VĚDOMÍ UČITELKY!
  Při setrvání v areálu MŠ po převzetí dítěte odpovídá za bezpečnost dítěte zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba!
  Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonným zástupcům!!! Toto pověření platí na školní rok.
 2. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout dítě včas tj. do 16.30 hodin, Kdy končí provozní doba MŠ. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. Z důvodů porušování školního řádu může dojít k ukončení předškolního vzdělávání dítěte podle § 35 zákona č.561/2004 Sb., (školského zákona).
  Mateřská škola má podle občanského zákoníku (§ 2910) právo požadovat po zákonných zástupcích dítěte náhradu škody (úhradu přespočetných hodin včetně zákonného příplatku), případně i další náklady, které nevyzvednutím dítěte z MŠ organizaci vznikly.
 3. Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci ani jiné osoby nesmí bez předchozího souhlasu učitelky či vedení školy samostatně pohybovat v prostorách školy a školní zahrady, kromě prostor určených k převlékání. Zákonní zástupci se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy (z bezpečnostních důvodů).
 4. Zákonní zástupci a jiné osoby se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím vedení školy a např. na pozvání – schůzky s rodiči, akce školy s rodiči.
 5. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (neklidný spánek, zvracení, bolesti břicha, vyrážku, teplotu aj.). Zákonní zástupci musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by mohly nakazit – nemocné děti do MŠ nepatří. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do MŠ nepřijmout děti s projevy nemoci (nachlazení, podezření na nemoc, či jiné infekční a parazitní onemocnění – vši). V případě dítěte, u něhož byl výskyt vší zjištěn, je nutné do úplného odstranění (tj. 2–3 dny) vší a hnid nedávat dítě do kolektivu. Rodiče jsou povinni nahlásit učitelce, že dítě mělo vši a ona překontroluje, že dítě vši ani hnidy nemá. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně nemocného dítěte, bude učitelka požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. Při zjištění teploty nebo jiných příznaků nemoci během dne, budou rodiče informováni telefonicky. Děti po úrazu (se sádrou, ortézou, tržnými ranami) nebudou z důvodu bezpečnosti k docházce do MŠ přijímány.
 6. Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost zákonných zástupců dítěte nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí (netýká se dětí chronicky nemocných – diabetes, bezlepková dieta, astma…).

Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčních onemocnění v rodině.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte.
  Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně  (1) § 35 odst.1. Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou:
  Nepřítomnost dítěte může omluvit pouze zákonný zástupce dítěte – osobně, telefonicky (i SMS) s uvedením důvodu. Učitelka nepřítomnost a důvod nepřítomnosti zaznamená do Omluvného listu dítěte.
  Nepřítomnost delší než dva měsíce omlouvá zákonný zástupce dítěte písemně (s podpisem) nejpozději do tří dnů po návratu do MŠ.
  Při podezření na zanedbání předškolní docházky si třídní učitelka nebo ředitelka mohou vyžádat lékařské potvrzení absence. Zákonný zástupce je toto povinen doložit do tří dnů ode dne výzvy.
 2. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, pro oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 4. Zákonní zástupci jsou povinni se účastnit informačních schůzek pro rodiče, případně se omluvit a prokazatelně zajistit informace.
 5. Zákonní zástupci jsou povinni včas oznámit ředitelce MŠ skutečnost o odkladu školní docházky jejich dítěte, předat vyjádření PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě má právo

 1. Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 2. Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 3. Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat  i projevovat lásku,..).
 4. Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí...).
 5. Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem...).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě má povinnost

 1. Dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří
  • pozdravíme se, požádáme, poděkujeme
  • ve třídě, šatně, na chodbě se chováme klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem
  • nadměrně nekřičíme, abychom šetřili svoje zdraví i ostatních dětí a nerušili se při hře
  • spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou
  • neničíme kamarádovi hru ani práci
  • nemluvíme hrubě, nechováme se hrubě ke kamarádům
  • nebereme si nic, co nám nepatří
 2. Šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky a vybavení mateřské školy, neodnášet z MŠ části stavebnice, drobná auta apod.)

Dítě v MŠ potřebuje

 1. vhodnou obuv na přezutí (ne pantofle z důvodu bezpečnosti)
 2. pohodlné, vzdušné oblečení, dostatečně velké
 3. pyžamo (dítě si může přinést svou oblíbenou plyšovou hračku)
 4. převlečení na pobyt venku, oblečení na převlečení v případě znečištění, či pomočení
 5. velké balení papírových kapesníků
 6. velké triko nebo zástěru na malování a pracovní činnosti

Věci si děti dobře poznají, případně je mají označeny značkou nebo jménem, aby nedošlo k záměně. Pedagogické pracovnice nenesou zodpovědnost za případné ušpinění oděvů a obuvi dětí.

Do MŠ nepatří

 1. žvýkačky
 2. šperky (řetízky, náramky, prstýnky, cenné věci)
 3. hračky, které by se mohly poškodit nebo by mohly zranit děti

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Učitelky opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování dětí
  •  v prostředí MŠ – umývárně, šatně, herně, při stolování
  •  při rozmanitých činnostech – cvičení, stříhání, kreslení
  • při hře na školní zahradě, při pobytu venku, sezónních činnostech, při tělovýchovných aktivitách.
  • Upozorňují děti na možná rizika – nebezpečí pádu z výšky, polknutí cizího předmětu, uklouznutí, náraz na překážku, srážku s jiným dítětem apod.
  • Plníme s dětmi program protidrogové prevence: informujeme o nebezpečí pohozených věcí, besedují s příslušníky Městské policie, učí se používat slůvko „ne“ při komunikaci s cizí osobou, učí se obrátit o pomoc v případě ohrožení na osoby, kterým důvěřuje.
  • Školní zahrada je uzavřena záklopkou na brance. Při pobytu venku – vycházkách mimo areál školy – používají bezpečnostní reflexní vesty a terčík.
 2. Pedagogové sledují chování dětí a případné projevy diskriminace ve třídních kolektivech. Nepřátelství a násilí bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, popřípadě za pomoci školských poradenských center (PPP, SPC).

Úplata za vzdělávání a stravné

 1. Úplata za vzdělávání školné a stravné se po dohodě platí vždy do 20. dne v měsíci. Stravné se platí vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc zálohově. ​​
  Zákonní zástupci dítěte jsou povinni si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!!!
 2. Úplata za vzdělávání je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů mateřské školy. Podrobně viz. „Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“.
  • Výše úplaty se stanovuje na příslušný školní rok pro všechny děti ve výši 406,- Kč měsíčně.
  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez úplaty (1) § 123 odst. 2.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost včas prokáže řediteli MŠ (3) § 6 odst. 5. Nelze osvobozovat zpětně.
  • V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu, případně bude-li provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží (3) § 6 odst.4. Úplatu za vzdělávání v době uzavření kmenové mateřské školy platí zákonní zástupci v mateřské škole, kam budou jejich děti přijaty.
 3. Stravování dětí a výše stravného
  • ​​Je- li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy. Jakékoli úpravy jídelníčku z jiných než zdravotních důvodů nejsou možné.
  • Částka na školní stravování je stanovena takto:​​
   svačina dopolední    9,-    Kč
   oběd                         18,-    Kč, děti s odkladem školní docházky  19,-
   svačina odpolední    7,-    Kč           
   celkem                       34,- Kč, děti s odkladem školní docházky 35,-

   Stravné se vybírá zálohově ve výši 680,- Kč za měsíc, děti s odkladem školní docházky 700,- Kč za měsíc.
   Vyúčtování se provádí 2x ročně tj. v měsíci prosinci a červnu.
  • Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 8,00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné.
  • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
  • V případě vysokého navýšení cen potravin si MŠ vyhrazuje právo zvýšit poplatky stravného dle aktuální potřeby.

Přijímací řízení

 1. Zápis dětí do mateřské školy probíhá dle dohody se zřizovatelem v období od 2. do 16. května a jeho místo a termín je včas oznámen prostřednictvím plakátů a na webových stránkách MŠ a zřizovatele.
 2. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku do naplnění kapacity MŠ.
 3. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka MŠ ve správním řízení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 4. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka MŠ stanovit zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 5. V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné MŠ, nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Ukončení docházky do MŠ (1) § 35 odst. 1

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
e) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Docházka a způsob vzdělávání

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ, změny jsou prováděny písemnou formou.
 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8.00 – 12.00). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 3. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38 a školského zákona

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písmene b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání

 1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání.
 2. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka MŠ stanoví termíny ověření na první pondělí v listopadu a náhradní termín na třetí pondělí v listopadu.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Závěrečná ustanovení

Školní řád je zveřejněn v šatnách jednotlivých tříd.
O jeho vydání a aktualizaci jsou zákonní zástupci dětí informováni na webových stránkách a schůzkách rodičů.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020

                                                                                                 

Bc. Eva Obstová

ředitelka MŠ

 

 

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 - DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY

I. Základní ustanovení

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19

II. Výklad pojmů

Rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

Bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2 m

Doprovázející osoba – zákonný zástupce, zmocněná osoba

Semafor – stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

III. Organizace provozu

Provozní doba mateřské školy je stanovena od 6.30 do 16.30 hod.

Příchod dětí do mateřské školy:

 1.  od 6.00 hod do 8.30 hod
 2.  od 6.30 hod do 8:00 hod (děti mající povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD)

*Po příchodu dětí do MŠ dochází k povinné dezinfekci šaten.

Odchod dětí z mateřské školy:

 1.  od 12.00 do 12.30 hod
 2.  od 14.30 do 16.30 hod
 • děti budou předány ve třídě nebo na školní zahradě (dle aktuálního počasí)

*Není vhodné, aby se doprovázející osoba pohybovala po budově v čase oběda a svačin.

V případě potřeby (např. návštěva lékaře) lze domluvit s učitelkou jiný čas příchodu či odchodu dětí z mateřské školy.

 

Do mateřské školy mohou vstoupit děti (doprovázející osoby) nevykazující příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do mateřské školy.

IV.  Předávání a vyzvedávání dětí

Učitelé přebírají /předávají děti ve třídě nebo v případně příznivého počasí na školní zahradě.

Přebírání /předávání proběhne bez kontaktu dítěte s učitelem -  podávání ruky apod.

V. Protiepidemiologická opatření

Děti v mateřské škole roušku nenosí. Přesto je nezbytné, aby měly k dispozici v sáčku čistou roušku pro případ nutného použití během dne.  Roušku zajistí zákonný zástupce.

Dětem může být během dne měřena teplota.

Pedagogové při vzdělávací činnosti používají roušky a další ochranné prostředky dle vlastního uvážení. Při přebírání/předávání dětí, při kontaktu s cizí osobou dodržují bezpečnou vzdálenost, případně použijí roušku nebo štít.

Na vstupní chodbě do mateřské školy je umístěn dávkovač s dezinfekcí rukou. Doprovázející a vstupující osoba, je povinna před vstupem provést dezinfekci rukou.

S nástupem většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany a prevence šíření sezónních viróz, žádáme doprovázející osoby používat v budovách mateřské školy ochranu nosu a úst (roušku). Při vstupu do třídy je zakrytí úst a nosu povinné.

Doprovázející osoba dítěte je povinna dodržovat v areálu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.

Doporučujeme, aby do areálu mateřské školy s dítětem vstupovala pouze jedna doprovázející osoba.

Doprovázející osoba po předání i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy.

VI. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID -19

Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti („izolační místnost“). Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy.

Zákonný zástupce je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud dojde ze strany mateřské školy k podezření, že dítě opakovaně vykazuje známky onemocnění, vyžádá si mateřská škola potvrzení pediatra o zdravotním stavu dítěte.

Místem izolace pro děti s příznaky COVID -  19  bude označený prostor, který je nejméně využíván ostatními dětmi. Dohled nad dítětem zajistí druhý učitel nebo provozní pracovník, který vždy použije ochrannou roušku, rukavice či štít. Po použití místnosti, bude izolace řádně vydezinfikována.

Aktuální informace související s COVID – 19, které se týkají naší mateřské školy, budou uveřejněny na nástěnkách v jednotlivých šatnách.

V případě uzavření (karanténa) nebo omezení provozu mateřské školy bude zákonným zástupcům odeslán hromadný email nebo SMS.

 

Adaptační program pro nově přijaté děti

(Adaptace bude přizpůsobena mimořádným opatřením MZ a Metodice MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021).

Programu se může zúčastnit pouze jeden zákonný zástupce.

Zákonný zástupce nesmí vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Zákonný zástupce vstupuje do budovy (třídy) s rouškou.

Při hře ve třídě, při svačině, při společných aktivitách dbá na dodržování osobní hygieny a mezer.

Zákonný zástupce se řídí pokyny a radami učitele.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude mateřská škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

VII. Povinnosti zákonných zástupců

Přivádět do mateřské školy pouze dítě zdravé nemající žádné příznaky nemoci či infekce.

Ihned oznámit třídní učitelce infekční onemocnění dítěte či jiné zdravotní problémy.

Zajistit vyzvednutí dítěte v co nejkratší době z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 nebo dalšího onemocnění.

V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.

V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

Respektovat hygienická a provozní nařízení a pokyny zaměstnanců mateřské školy.

Zajistit účast svého dítěte, pro které je vzdělávání povinné (5 -7 let) na tvz. Distančním vzdělávání.

VIII. Distanční vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti.

Distanční vzdělávání bude přizpůsobeno podmínkám mateřské školy a podmínkám dětí.

IX. Povinnosti zaměstnanců

Dodržovat vládní nařízení, opatření, metodiky a pokyny ředitelky školy.

Používat OOPP při dezinfekci prostředí mateřské školy (rukavice, brýle, štíty).

Dbát na zvýšenou osobní hygienu. Chránit zdraví své i ostatních.

Vstupovat do areálu mateřské školy pouze zdraví.

Neprodleně oznámit vedení školy podezření na onemocnění dítěte nebo vlastní související s COVIDEM – 19, a to i v době osobního volna.

V případě podezření na respirační potíže související s onemocněním COVID – 19 v pracovní době, oznámit tuto skutečnost vedení školy a opustit školu v nejkratším možném čase.

X. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

Provést na začátku školního roku aktualizaci kontaktů na zákonného zástupce (telefon, e-mail)

Provést poučení dětí o dodržování hygienických zásad a pravidel a dohlížet na dodržování daných pokynů.

Zajistit po převzetí dítěte od doprovázející osoby důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

Zajistit před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

V průběhu dne dbát na zvýšenou osobní hygienu dětí.

Zajistit větrání průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují.

Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí.

Při podezření na onemocnění dítěte používat bezdotykový teploměr a izolovat dítě od ostatních dětí.

Organizovat aktivity, tak aby bylo možné větší část dne trávit venku v areálu mateřské školy.

Používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí.

XI. Povinnosti při úklidu

Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové ručníky, látkové ručníky.

Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně.

Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou.

Provádět po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla sedátka v šatně dětí apod.)

Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís na WC.

Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, stolů, židliček, ovladačů oken, klik, a ostatních ploch v místnostech pobytu dětí.

Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.

Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

Provádět výměnu ložního prádla 1x za 3 týdny nebo dle potřeby.

XII. Stravování

Do zařízení školního stravování může vstoupit pouze zdravý zaměstnanec, nevykazující žádné příznaky onemocnění.

Zaměstnanci musí dodržovat vysokou úroveň osobní hygieny (používat určené ochranné pomůcky, dezinfekce).

Jsou povinni pravidelně provádět úklid pracovního úseku po skončení jednotlivých operací s možností dezinfekce pracovních ploch, pomůcek, náčiní, madel gastrozařízení, klik a dalších míst, kterých se zaměstnanci nejčastěji dotýkají, včetně sociálních zařízení, a to dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

Zaměstnanci musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a pravidla související s příjmem/ vyskladněním potravin a výrobou/výdejem pokrmů, včetně příjmu/výdeje dietního stravování.

XIII. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna. Případné změny budou uzpůsobeny tzv. Semaforu.

 

V Pardubicích dne 25. 8. 2020                                                                    

Účinnost od 1. 9. 2020

                                                                      

                                                                                                 

Bc. Eva Obstová

ředitelka školy

 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.